Комплексна програма з безперервного професійного навчання аудиторів

Тренінг

19-23 квітня
2021 року

Тривалість
40 годин

Лектори:
Харламова О.В.
Новіченко Л.С.
Манько Н.Ф.
Рубітель О.Ю.

 

Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів

Програма безперервного професійного навчання аудиторів націлена на розширення та оновлення теоретичних знань, практичних навичок з питань організації та методології бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО; ведення обліку та формування фінансової звітності за МСФЗ; актуальних питань аудиту; формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту; актуальних питань застосування міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг в  аудиторських фірмах.

Програма освітнього заходу >>>

 

Тренінг

12-13 травня
2021 року

Тривалість
10 годин

Лектор
Харламова О.В.

 

Підготовка МСФЗ-звітності та акценти її аудиту

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення й актуалізації.

Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у формулюванні принципів обліку й відображення облікової інформації у фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з метою належного формування своєї думки стосовно трактування та використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і підтверджується. Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні бути актуальними.

Програма освітнього заходу >>>